මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නගර සංවර්ධන උපාංගය මහකොළඹ ප්‍රවාහන ජාල වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (3K ව්‍යාපෘතිය) නමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ මෙහි මූල්‍යාධාර ලබා දීම සිදු කරනු ලබන්නේ ජපන් ජත්‍යන්තර සහයෝගීතා බැංකුව (SL-P89) සහ ශ්‍රී ලංකා රජය මගිනි.

 • මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලද OCH ව්‍යාපෘතියේ කොටසකි.
 • මූල්‍යාධාර JICA සහ GOSL.
 • ව්‍යාපෘති කාලය 2009 සිට 2016 මැයි.
 • JICA මූල්‍යාධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත කොටස අවසන්ය.

දැක්ම

3K පරාසය ආර්ථික සංවර්ධනයෙන් උදානය වු සශ්‍රීක නගරාසන්න සංසදයක් සේ නැගී සිටීම.

පැකේජ

 • 1 වන පැකේජය - කඩුවෙල ‍ප්‍රදේශයේ වැලිවිට පාර සහ සුහද මාවත මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාකාරකම්.
 • 2 වන පැකේජය - කොට්ටාව - පන්නිපිටිය (පරණ පාර) මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාකාරකම්.
 • 3 වන පැකේජය - මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම.
මාර්ගයේ හිමිකාරීත්වය කඩුවෙල මහ නගර සභාව
කඩුවෙල මහ නගර සභාවට අයත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන මාර්ග
 • වැලිවිට පාර
 • සුහද මාවත
ඉදිකිරීම් කාල සීමාව 2014 මාර්තු සිට 2015 මැයි දක්වා
අදාළ කාර්ය භාරය
 • කි.මි 3.39 වන වැලිවිට පාර සහ කි.මි. 0.612 ක් වන සුහද මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • පිහිටි රිය මග පුළුල් කිරීම, පැති කාණු, බෝක්කු ඉදිකිරීම සහ නව ජල නල පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම.

කොට්ටාව - පන්නිපිටිය (පරණ පාර) - ඉදිකිරීම් කටයුතු අරඹා ඇත

මාර්ගයේ හිමිකාරීත්වය බස්නාහිර පලාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (PRDA/WP)
ඉදිකිරීම් කාල සීමාව 2015 මාර්තු සිට 2016 ජූනි දක්වා
කොන්ත්‍රාත්තු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 241 (VAT රහිතව)
අදාළ කාර්ය භාරය
 • පිහිටි රිය මග පුළුල් කිරීම. (මීටර් 7.8 සිට මීටර් 10.8 දක්වා)
 • මීටර් 3600 කොන්ක්‍රීට් පැති කාණු සහ පදික වේදිකාව සදහා ව.මී 1450 අතුරුගුලු ගඩොල් ඇතිරීම.
 • NWS&DB අධීක්ෂණය යටතේ නව ජල සැපයුම් නල ඇතිරීම.
වත්මන් තත්වය ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී. සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය - 45%
 • MMC කොට්ටාව අධිවේගී මාර්ග හුවමාරුව අසල ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් (ACTION PROJECT) ලෙස හදුනා ගෙන ඇත.
 • මහරගම මහනගර සභාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් (ACTION PROJECT) ලෙස 2008 දී UDA විසින් ගැසට් කර ඇත. ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ද උපදෙස් සහ සහය ඇතිව සැලසුම් කර ඇත.
 • කැබිනට් අනුමැතිය සහිතව 2015 මැයි මස කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රධානය කෙරිනි.
 • කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම - රුපියල් මිලියන 845
 • මූල්‍යාධාර - 50% JICA 50% ශ්‍රී ලංකා රජයෙන්.
 • භූමි සංවර්ධන / සැකසුම් කටයුතු - SLLRDC ගොඩනැගිලි සීමාවේ බිම් සැකසුම් අවසන් වී ඇත.
 • සම්පූර්ණ භූමි සංවර්ධන පිරිවැය - රුපියල් මිලියන 140
 • කාණු පද්ධතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා SLLRDC සූදානමින් සිටී
 • භූමි සංවර්ධන කටයුතු සදහා උපදෙස් සහ අධීක්ෂණ කටයුතු NBRO.
සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

ඩී.ජී.එල්. දසනායක මහතා
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : +94 112 186 094
ෆැක්ස් : +94 112 186 096
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඩී.එන්.යූ. දිසානායක මහතා
සහකාර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : +94 112 186 094
ෆැක්ස් : +94 112 186 096
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba