ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර කලාපය දියුනු අගනගරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුනෙන් සුදුසු සැලසුමක් සකස් කිරීම සඳහා 2015 අප්‍රේල් මස 23 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය පිහිටුවා ඇත.

බස්නාහිර කලාපීය මහා නගර සැලසුම කලාපයේ සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන නියාමක සැලසුම වන අතර ඊට අනුගතව සියලු මහාපරිමාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් උසස් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්වලට ගැලපෙන පරිදි සකස්ව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

සැලසුම සකස්කිරීම සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥයක්ගෙන් සමන්විත පහත සඳහන් කමිටු 04 ක් පත්කර ඇත.

  • පරිසර, ජල සම්පත්, ඉඩම් හා ස්වභාවික සම්පත් (ගොඩබිම හා සාගර)
  • සමාජ හා ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධ සේවා (භාණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහන, වානිජ හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන, සංචාරක, ආරක්ෂක සේවා)
  • යටිතල පහසුකම් (නිවාස, මහාමාර්ග, කර්මාන්ත, බලශක්ති හා සන්නිවේදන, ජල සැපයුම්, වරාය, නාවුක හා ගුවන් සේවා)
  • ප්‍රතිපත්ති, ආයතනික හා නීතිමය ක්‍රියාවලිය (ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රෙගුලාසි, ඉඩම් පවරාගැනීම හා වන්දි ප්‍රධානය, රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ කාර්යාවලිය, නව ටෙන්ඩර් පටිපාටි හා රාජ්‍ය / පුද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර)
සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

ලක්ෂ්මන් ජයසේකර මහතා
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක / කණ්ඩායම් නායක

දුරකථන: +94 112 186 091 (දිගුව) - 202
ෆැක්ස්: +94 112 186 393
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba