2000 අංක 49 දරන නාගරික හා රාජ්‍ය සැලසුම් (සං‍ශෝධිත) පනත 2000 අගෝස්තු 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව මගින් ඒකමතිකව අනුමත වූ අතර පැවති නාගරික සහ රාජ්‍ය සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවට ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිල අවසරය ලැබුණි. මෙම සංශෝධනය මගින් අවශ්‍ය වූ වැදගත් පරිපාලන පියවර ගනිමින් නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් සහ මහජන උපයෝගිතා අමාත්‍යාංශය මගින් නව ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව  2001 මැයි මස 21 වන දින විධිමත්ව ස්ථාපිත කර ආරම්භ කරන ලදී. එහි කාර්යභාරය පනතේ පූර්විකාවේ පහත පරිදි නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කොට ඇත.

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලය පැවරීම: ශ්‍රී ලංකාවෙහි ඉඩම් වල ආර්ථික, සමාජීය හා භෞතික හා පාරිසරික අංශයන්හි ඒකාබද්ධ සැලසුම්කරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා නියමානුකූල කිරීමේ පරමාර්ථය සහිතව ජාතික භෞතික සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම, ස්වාභාවික පහසුකම ආරක්ෂා කිරීමේ අභිලාෂයෙන් යුතුව ස්වාභාවික පරිසර, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය වශයෙන් සහ ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වන ගොඩනැගිලි සහ ස්වාභාවික සෞන්දර්යයෙන් යුත් ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම, උක්ත සඳහන් කරන ලද කරුණු වල සිද්ධිමය වශයෙන් හෝ සම්බන්ධ වන කරුණු සඳහා සහ එබඳු සැලසුම් සදහා ක්‍රියාකාරීව අවශ්‍ය වන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

5වන මහල,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : +94 115 550 601
ෆැක්ස් : +94 112 872 061
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෙබ් අඩවිය : www.nppd.gov.lk
FaLang translation system by Faboba