ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව 1976 අංක 27 දරන පනතින්ද 1982 අංක 52 දරන පනතින්ද 2006 අංක 35 දරන පනතින්ද සංශෝධිත 1968 අංක 15 දරන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ (පහත් ඉඩම් ප්‍රදේශ) ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ මණ්ඩල පනත යටතේ ආරම්භයේදී පිහිටුවන ලද සංස්ථාගත මණ්ඩලයකි.

සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි මන්ඩලයේ සාමාජිකයෙකි. එසේම එය ISO 9001 : 2008 සංවිධානයක් ලෙස සහතික කරනු ලැබ ඇත. සිවිල්, යාන්ත්‍රික, විදුලි සහ රසායනික ඉංජිනේරු ආදී විවිධ ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රවල ඉංජිනේරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ප්‍රමාණ සමීකෂකයන් සහ නෛතික සහ මූල්‍ය ආදී ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විත ඉහළ සුදුසුකම් සහිත හා අත්දැකීම් පිරිපුන් කාර්ය මන්ඩලයක් එහි සේවය කරයි. ඉදිකිරීම්, ජලාපවාහන සහ ඉඩම් ගොඩකිරීම් අංශය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත සම්පත් සංස්ථාව සතු වේ.

තැ.පෙ. 56,
නො. 03, ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර මාවත,
වැලිකඩ,  රාජගිරිය.
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : +94 112 868 002, +94 112 867 369, +94 112 889 485, +94 112 287 800 - 8,
+94 112 867 533, +94 112 868 002, +94 112 863 705, +94 112 889 486
ෆැක්ස් : +94 112 862 457
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෙබ් අඩවිය : www.landreclamation.lk
FaLang translation system by Faboba