අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරිම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අදාල ආයතන කටයුතු හා අනෙකුත් සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල විනය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විවිධ කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු.
සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

කේ.ඩබ්.පී.දයාරත්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 112 862 506 (දිගුව) - 1702
ෆැක්ස් : +94 112 863 873
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 877 002 (දිගුව) - 1706
ෆැක්ස් : +94 112 887 909
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ජේ.එම්. දිසානායක මෙනවිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 861 232 (දිගුව) - 1707
ෆැක්ස් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එම්.ඒ.වී. අජන්ත ගාමිණි මහතා
පරිපාලන නිළධාරි

දුරකථන : +94 112 871 710 (දිගුව) - 1708
ෆැක්ස් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

ඒ.ඩබ්ලිව්. එම්. සරත්චන්ද්‍ර මහතා
අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ) - ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. I

දුරකථන : +94 112 869 639 (දිගුව) - 1745
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එම්.වයි.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය I (III)) 

දුරකථන : +94 114 328 398 (දිගුව) - 1820
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල : ictoff@megapolismin.gov.lk

This section is under construction

අංශයේ කාර්යභාරය

 • වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුව අනුව අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම හා අදාල අධීක්ෂණ ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වාර්ෂික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය මාසිකව, කාර්තුමය වශයෙන් හා වාර්ෂිකව අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල අධීක්ෂණ ආයතන වෙත ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල සැලසුම්, මෙහෙයුම් හා ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ විෂය පථය යටතේ පවතින ආයතන / ව්‍යාපෘති / දෙපාර්තමේන්තුවලින් තොරතුරු එක්රැස් කර දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම හා එය යාවත්කාලීන කීරීම.
 • අයවැය විවාදයේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ප්‍ර‍ගති වාර්තාව සකස් කිරීම.
සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

කේ.එස්. මුර මුදලිගේ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දුරකථන : +94 112 862 368 (දිගුව) - 1726
ෆැක්ස් : +94 112 863 019
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එන්.ජී. තිලිනි පෙරේරා මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දුරකථන : +94 112 869 543 (දිගුව) - 1727
ෆැක්ස් : +94 112 863 019
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

අයි.ඩබ්.එන්. වික්‍රමරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා මෙහෙයුම්)

දුරකථන : +94 112 869 546 (දිගුව) - 1741
ෆැක්ස් : +94 112 863 019
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉඩම් අංශයේ කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලුම ආයතන හා ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය ඉඩම් අත්කරදීමට කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලුම ආයතන හා ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය රජයේ ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමට අදාළව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රි ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් සභා හා අවශ්‍යත්‍යාවය අනුව අනෙකුත් කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්වලට අදාළ පැමිණිලි, විරෝධතා ආදිය පිළිබඳව අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පරීක්ෂා කර තීරණ ලබා දිම.
 • අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්වලට වන්දි ගෙවීම පිළිබඳ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම.
 • අත්කර ගනු ලබන හා පවරා ගනු ලබන ඉඩම් අදාළ කාර්යයන්ට යොදවා ගැනීම පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම.
 • අත්කරගනු ලබන ඉඩම් අවසතු කිරීම හෝ අත්හැර දැමීමට තීරණය කෙරෙන අවස්ථාවලදී එකී කටයුතු ඉටු කරවා ගැනීම.

ඉඩම් අංශයෙන් සිදු කරන කටයුතු

 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනතට හා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ පනතට අදාළ විධිවිධාන අනුව ඉඩම් අත්කර ගැනීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලීම් කළ විට රජයට අයත් ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට යැවීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ලිපිගොනු පවත්වා ගැනීම, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් සභා හා අවශ්‍යත්‍යාවය අනුව අනෙකුත් කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 38(අ) අතුරු විධානය යටතේ ඉඩම් රජයට අත්කර ගැනීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ නිර්දේශය ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට යැවිමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමට ඉල්ලීම් කරන ලද ආයතනවල/ව්‍යාපෘතිවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ අනුව ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 39(1) විධිවිධානය යටතේ ඉඩම් අත්කර ගැනීම ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කිරීම හා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ 50 වගන්තිය ටයතේ අත්හැර දැමීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා දීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීම සම්බන්ධ නීතිමය ගැටළු පිළීබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කිරීම.
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව හා භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉඩම් අත්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශ ලබා දීම.
 • 1982 අංක 2 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි විශේෂ විධිවිධාන පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ ජනාධිපති නිවේදනය නිකුත් කිරීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ නිර්දේශය යැවීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ හා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ අරමුණෙහි ඉඩම් යෙදවීම පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම.
සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

ඩබ්ලිව්. එම්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්) - ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I

දුරකථන : +94 112 869 084 (දිගුව) -
ෆැක්ස් : +94 112 861 243
විද්‍යුත් තැපෑල :


චතුරි විජේසුන්දර මෙනවිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්) - ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III

දුරකථන : +94 112 865 290 (දිගුව) - 1725
ෆැක්ස් : +94 112 861 243
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන, විදේශ ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ අයවැය මගින් වෙන්කර දෙන මුදල් කළමනාකරණය කිරීම.
 • ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට තීරණගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය වාර්තා සකස්කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • මූල්‍යමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් භාණ්ඩාගාරය සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • මාසික හා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා අදාල අංශ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වාර්ෂික අයවැය සකස්කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ නිල බැංකු ගිණුම් මෙහෙයවීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් කළමනාකරණය හා ඊට අදාල වාර්තා යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම.
 • අමාත්‍යාංශයේ ප්‍ර‍ම්පාදන කටයුතු.
සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

එච්.පී. ලලිත් කුමාර මහතා
ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි

දුරකථන : +94 112 861 964 (දිගුව) - 1714
ෆැක්ස් : +94 112 861 810
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එස්.ඒ.එස්.ඩී. සමරසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරි

දුරකථන : +94 112 869 536 (දිගුව) - 1712
ෆැක්ස් : +94 112 861 810
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba