අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරිම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අදාල ආයතන කටයුතු හා අනෙකුත් සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල විනය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විවිධ කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු.

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

b dumy new 

කේ.ඩබ්.පී.දයාරත්න මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්(පාලන)

 

    

දුරකථන : +94 112 862 506

ෆැක්ස් : +94 112 863 873

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 b dumy new

පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)

 

දුරකථන : +94 112 877 002

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

එන්.ජී.පී.ජී.සමරවික්‍රම මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(ආයතන)

දුරකථන : +94 112 888259

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

ජේ.එම්. දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(පාලන)

දුරකථන : +94 112 861 232 

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b dumy new

එම්.ඒ.වී. අජන්ත ගාමිණි මහතා  

පරිපාලන නිළධාරි    

දුරකථන : +94 112 871 710 

ෆැක්ස් :  +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Mr. W.M.K.P.S.R.Fernando
Additional Secretary (Technical) 

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1821)
Fax +94 112 869 639
E-mail :

 


Mrs. M.Y.S. Fernando
Assistant Director (Information & Communication Technology)

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1843)
Fax +94 112 869 639
E-mail : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • බස්නාහිර කළාපය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් මහනගර ව්‍යාපෘතීන්ට අදාල සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 • මහනගර ව්‍යාපෘතීන්  සඳහා අවශ්‍ය වන විදෙස් ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය හා සම්බන්ධීකරණය.
 • විදෙස් රාජ්‍යයන් සමග ද්වීපාර්ෂ්වික සම්මුති/ සබඳතා හා අවබෝධතා ගිවිසුම් ආදිය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
 • බස්නාහිර කළාපයේ විවිධ ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය අවසර අනුමැතිය ලබාදීම පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ  ආයතනයන්හි ප්‍ර‍ගති සමාලෝචන රැස්වීම් හා පසු විපරම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • බස්නාහිර කළාපයට අයත් ප්‍රදේශයන්හි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය.
 • මහානගර ව්‍යාපෘතීන් හා අමාත්‍යංශය යටතේ  පවතින ආයතනයන් මගින් ඉදිරිපත් වන කැබිනට් පත්‍රිකා ආදිය සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • සුඛිත පුරවර, සිහිලැල් දැහැන සහ විමධ්‍යගත අරමුදල  වැනි කුඩා ව්‍යාපෘතීන්ට අදාල අනුමැතීය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය. 
Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format       

මාධව වෛද්‍යරත්න මහතා

අතිරේක ලේකම් (මහානගර)                                                                                                

 

දුරකථන : +94 112 869628

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                     

                         
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

ගෝතමී ගන්නොරුව මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ(මහානගර)

 

දුරකථන : +94 112 863684

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :gcgannoruwa@gmail.com     

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

 බී.එම්.යූ.එස්. බන්නැහැක මහතා 

අධ්‍යක්ෂ(මහානගර)

 

දුරකථන : +94 112 632174

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :dirmp@megapolismin.gov.lk  

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

අනෝජා හේරත් මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ(පරිසර)

 

දුරකථන : +94 114329909

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :anojaherath74@gmail.com   

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

ප්‍රියන්ගා සේනාරත්න මෙනවිය 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මහානගර සැලසුම්)

 

දුරකථන : +94 112869521

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :priyangase76@gmail.com   

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

එස්.කේ.මනෝජා මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මහානගර සැලසුම්)

 

 

දුරකථන : +94 112869608

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :manoja.kondage@gmail.com   

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

 එච්.සී.එච්. ද සොයිසා

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මහානගර සැලසුම්)

 

දුරකථන : +94 112869503

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :chandimazoy@gmail.com   

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

එම්.ජේ.එස්.එන්.ප්‍රනාන්දු

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මහානගර)

 

දුරකථන : +94 112869519

ෆැක්ස් : +94 112 865493

විද්‍යුත් තැපෑල :shiranthafdo@gmail.com   

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්  වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත එය ඉදිරිපත් කිරීම.

 • වාර්ෂික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍ර‍ගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත  ඒ පිළිබඳව වාර්තා කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ  ආයතනවල සැලසුම්, මෙහෙයුම් හා ප්‍ර‍ගති සමාලෝචන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන විසින් ජාතික ක්‍ර‍මසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳ අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

 • අයවැය විවාදය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍ර‍ගති වාර්තාව සකස් කිරීම.

 සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු 

 1

කේ.එස්. මුර මුදලිගේ මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

 

දුරකථන: +9411-12862368

ෆැක්ස් : 0112863019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

අයි.කේ.ඩබ්ලිව්.එන්. වික්‍රමරත්න මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

දුරකථන: 0114328397

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

13 

ඒන්.ජී.ටී. පෙරේරා මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකතන: 01122869547
ෆැක්ස්: 0112863019
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශයේ කාර්යභාරය               

 • නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ කටයුතු

අංශයේ කාර්යභාරය - 

 • අමාත්‍යාංශයට අයත් ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව,
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව,
 • කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හා උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා ඉඩම් පවරා ගැනීම
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

ඩබ්ලිව්. එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා                                අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: +94 11-2869084

ෆැක්ස්   : +94 112011-2861243

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

චතුරි විජේසුන්දර මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: 011-2865290

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන සඳහා වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හා අයවැය මඟින් වෙන්වන මූල්‍ය ප්‍ර‍තිපාදන කළමනාකරණය කරමින් නිසි පරිදි අදාල කාර්යයන් සඳහා යෙදවීම.

 • රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලවන පරිදි මූල්‍ය කටයුතු පාලනය, අධීක්ෂණය හා ඒ පිළිබඳ ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 • අයවැය ප්‍ර‍තිපාදනවලට අනුව ඇති කරගෙන ඇති බැදීම් සඳහා වන බිල්පත් නිසියාකාරව නිදහස් කිරීම.

 • මාසික හා වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා අදාල අධිකාරින් වෙත ලබා දීම.

 • මූල්‍ය පාලනයට අදාල අනිකුත් සියලුම කටයුතු මෙහෙයවීම, අධීක්ෂණය හා ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

එච්.පී.ලලිත් කුමාර මහතා                                         

ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි                               

 

දුරකථන: +9411-2861964

ෆැක්ස් : 0112861810                                            

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                         
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

 නෙරංජා ආර් නිශ්ශංක මහත්මිය                                      

ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි  (ව්‍යාපෘති හා ප්‍ර‍සම්පාදන)  

දුරකථන: +9411-4329822

ෆැක්ස් : 011 2861810

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format  එස්.ඒ.එස්.ඩී.සමරසිංහ මහතා                                   

ගණකාධිකාරි 

දුරකථන: +9411-2869536

ෆැක්ස් : 011 2861810

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact Information

 

This section is under construction

 

 

FaLang translation system by Faboba