අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරිම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අදාල ආයතන කටයුතු හා අනෙකුත් සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල විනය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විවිධ කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු.


සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

කේ.ඩබ්.පී.දයාරත්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 112 862 506 (දිගුව) - 1702
ෆැක්ස් : +94 112 863 873
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 877 002 (දිගුව) - 1706
ෆැක්ස් : +94 112 887 909
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජේ.එම්. දිසානායක මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 861 232 (දිගුව) - 1707
ෆැක්ස් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එම්.ඒ.වී. අජන්ත ගාමිණි මහතා
පරිපාලන නිළධාරි

දුරකථන : +94 112 871 710 (දිගුව) - 1708
ෆැක්ස් : -
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. W.M.K.P.S.R.Fernando
Additional Secretary (Technical) 

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1821)
Fax +94 112 869 639
E-mail :

 


Mrs. M.Y.S. Fernando
Assistant Director (Information & Communication Technology)

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1843)
Fax +94 112 869 639
E-mail : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Functions of the Division

 • Preparing the Annual Action Plan of the Ministry as per annual estimates and forwarding the same to relevant monitoring institutions.
 • Monitoring the progress of the implementation of the Annual Plan monthly, quarterly and annually and submitting the progress to the relevant institutions.
 • Coordinating plans, operations and progress review activities of the internal divisions of the Ministry.
 • Collecting information from institutions/ projects/ departments under the purview of the Ministry and maintaining a database and upgrading it as necessary.
 • Preparing the Annual Progress Report of the Ministry to be presented at the budget debate.
Contact Information

Mr. K.S. Muramudalige
Director (Planning and Operational)

Telephone : +94 112 862 368 (Ext) - 1726
Fax : +94 112 863 019
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ms. N.G. Thilini Perera
Assistant Director (Planning and Operational)

Telephone : +94 112 869 543 (Ext) - 1727
Fax : +94 112 863 019
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Mr. I.W.N. Wicramarathna
Assistant Director (Planning and Operational)

Telephone : +94 112 869 546 (Ext) - 1741
Fax : +94 112 863 019
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This section is under construction

ඉඩම් අංශයේ කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලුම ආයතන හා ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය ඉඩම් අත්කරදීමට කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලුම ආයතන හා ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය රජයේ ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමට අදාළව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රි ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් සභා හා අවශ්‍යත්‍යාවය අනුව අනෙකුත් කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්වලට අදාළ පැමිණිලි, විරෝධතා ආදිය පිළිබඳව අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පරීක්ෂා කර තීරණ ලබා දිම.
 • අත්කර ගනු ලබන ඉඩම්වලට වන්දි ගෙවීම පිළිබඳ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම.
 • අත්කර ගනු ලබන හා පවරා ගනු ලබන ඉඩම් අදාළ කාර්යයන්ට යොදවා ගැනීම පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම.
 • අත්කරගනු ලබන ඉඩම් අවසතු කිරීම හෝ අත්හැර දැමීමට තීරණය කෙරෙන අවස්ථාවලදී එකී කටයුතු ඉටු කරවා ගැනීම.


ඉඩම් අංශයෙන් සිදු කරන කටයුතු

 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනතට හා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ පනතට අදාළ විධිවිධාන අනුව ඉඩම් අත්කර ගැනීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලීම් කළ විට රජයට අයත් ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට යැවීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ලිපිගොනු පවත්වා ගැනීම, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් සභා හා අවශ්‍යත්‍යාවය අනුව අනෙකුත් කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 38(අ) අතුරු විධානය යටතේ ඉඩම් රජයට අත්කර ගැනීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ නිර්දේශය ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට යැවිමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමට ඉල්ලීම් කරන ලද ආයතනවල/ව්‍යාපෘතිවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ අනුව ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 39(1) විධිවිධානය යටතේ ඉඩම් අත්කර ගැනීම ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කිරීම හා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ 50 වගන්තිය ටයතේ අත්හැර දැමීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා දීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීම සම්බන්ධ නීතිමය ගැටළු පිළීබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කිරීම.
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව හා භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉඩම් අත්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශ ලබා දීම.
 • 1982 අංක 2 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි විශේෂ විධිවිධාන පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ ජනාධිපති නිවේදනය නිකුත් කිරීමට ගරු ඇමතිතුමාගේ නිර්දේශය යැවීම.
 • ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ හා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ අරමුණෙහි ඉඩම් යෙදවීම පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම.

සම්බන්ධීකරන තොරතුරු

ඩබ්ලිව්. එම්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්) - ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I

දුරකථන : +94 112 869 084 (දිගුව) -
ෆැක්ස් : +94 112 861 243
විද්‍යුත් තැපෑල :


චතුරි විජේසුන්දර මෙනවිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්) - ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III

දුරකථන : +94 112 865 290 (දිගුව) - 1725
ෆැක්ස් : +94 112 861 243
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Functions of the Division

 • Managing the provisions allocated from the budget for Ministry and the institutions under its purview and foreign projects.
 • Preparing financial reports required by the senior management to take decision.
 • Coordinating activities with the Treasury on finance related issues.
 • Preparing monthly and annual accounts reports and submitting them to the relevant divisions.
 • Preparing annual budget.
 • Operating official bank accounts of the Ministry.
 • Managing the assets of the Ministry and updating and maintaining reports relevant to them.
 • Procurement activities of the Ministry.
Contact Information

Mr. H.P. Lalith Kumara
Chief Accountant

Telephone : +94 112 861 964 (Ext) - 1714
Fax : +94 112 861 810
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mr. S.A.S.D. Samarasinghe
Accountant

Telephone : +94 112 869 536 (Ext) - 1712
Fax : +94 112 861 810
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This section is under construction

 

 

FaLang translation system by Faboba