අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරිම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අදාල ආයතන කටයුතු හා අනෙකුත් සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල විනය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විවිධ කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු.

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

b dumy new 

එස්.එම්.පියරත්න මහතා

අතිරේක ලේකම්(පාලන)

 

 

දුරකථන : +94 112 862 506

ෆැක්ස් : +94 112 863 873

විද්‍යුත් තැපෑල :

 b dumy new

පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)

 

දුරකථන : +94 112 877 002

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

එන්.ජී.පී.ජී.සමරවික්‍රම මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(ආයතන)

දුරකථන : +94 112 888259

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

ජේ.එම්. දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(පාලන)

දුරකථන : +94 112 861 232 

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b dumy new

එම්.ඒ.වී. අජන්ත ගාමිණි මහතා

පරිපාලන නිළධාරි

දුරකථන : +94 112 871 710 

ෆැක්ස් :  +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

ඉංජි.ඩබ්.එම්.කේ.පී.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මහතා                        

අතිරේක ලේකම්(තාක්ෂණ) 

 

දුරකථන :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1821)              ෆැක්ස් +94 112 869 639
විද්‍යුත් තැපෑල :
 

එම්.වයි.එස්.ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

(තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ)

 

දුරකථන :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1843)
ෆැක්ස් +94 112 869 639
විද්‍යුත් තැපෑල :iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්  වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත එය ඉදිරිපත් කිරීම.

 • වාර්ෂික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍ර‍ගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත  ඒ පිළිබඳව වාර්තා කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ  ආයතනවල සැලසුම්, මෙහෙයුම් හා ප්‍ර‍ගති සමාලෝචන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන විසින් ජාතික ක්‍ර‍මසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳ අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

 • අයවැය විවාදය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍ර‍ගති වාර්තාව සකස් කිරීම.

 සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු 

 1  

කේ.එස්. මුර මුදලිගේ මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

 

දුරකථන: +9411-12862368

ෆැක්ස් : 0112863019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11  

අයි.කේ.ඩබ්ලිව්.එන්. වික්‍රමරත්න මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

දුරකථන: 0114328397

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

13   

ඒන්.ජී.ටී. පෙරේරා මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකතන: 01122869547
ෆැක්ස්: 0112863019
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශයේ කාර්යභාරය - 

නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ කටයුතු

b dumy new

අංජලී දේවරාජා මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්(නාගරික සංවර්ධන)

දුරකථන:                                            
ෆැක්ස්: 
විද්‍යුත් තැපෑල: 
b dumy new

නීතා බටුගෙදර මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ(නාගරික සංවර්ධන)

දුරකථන: 011 -2869535                                       
ෆැක්ස්: 011 - 2869981
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b dumy new

ඩී.එන්. අතුකෝරාල මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් හා සැලසුම්)

දුරකථන: 011 -2866445
ෆැක්ස්: 011 - 2869981
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b dumy new

එල්.පී.පී. කොස්තා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නාගරික ඉඩම් කළමනාකරණ)

දුරකථන: 011 -2862361
ෆැක්ස්: 011 - 2869981
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b dumy new

 

එම්.එස්.රත්නසිංහ මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නාගරික සංවර්ධන)

 

දුරකථන:011 -2869546
ෆැක්ස්: 011 - 2869981
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

අංශයේ කාර්යභාරය - 

 • අමාත්‍යාංශයට අයත් ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව,
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව,
 • කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හා උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා ඉඩම් පවරා ගැනීම
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

ඩබ්ලිව්. එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා                                අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: +94 11-2869084

ෆැක්ස්   : +94 112011-2861243

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

චතුරි විජේසුන්දර මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: 011-2865290

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන සඳහා වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හා අයවැය මඟින් වෙන්වන මූල්‍ය ප්‍ර‍තිපාදන කළමනාකරණය කරමින් නිසි පරිදි අදාල කාර්යයන් සඳහා යෙදවීම.

 • රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලවන පරිදි මූල්‍ය කටයුතු පාලනය, අධීක්ෂණය හා ඒ පිළිබඳ ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 • අයවැය ප්‍ර‍තිපාදනවලට අනුව ඇති කරගෙන ඇති බැදීම් සඳහා වන බිල්පත් නිසියාකාරව නිදහස් කිරීම.

 • මාසික හා වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා අදාල අධිකාරින් වෙත ලබා දීම.

 • මූල්‍ය පාලනයට අදාල අනිකුත් සියලුම කටයුතු මෙහෙයවීම, අධීක්ෂණය හා ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 

Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

එච්.පී.ලලිත් කුමාර මහතා                                         

ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි                               

 

දුරකථන: +9411-2861964

ෆැක්ස් : 0112861810                                            

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                         
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

 නෙරංජා ආර් නිශ්ශංක මහත්මිය                                      

ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි  (ව්‍යාපෘති හා ප්‍ර‍සම්පාදන)  

දුරකථන: +9411-4329822

ෆැක්ස් : 011 2861810

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format  එස්.ඒ.එස්.ඩී.සමරසිංහ මහතා                                   

ගණකාධිකාරි 

දුරකථන: +9411-2869536

ෆැක්ස් : 011 2861810

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

This section is under construction

 

 

FaLang translation system by Faboba