දැක්ම

“ජනතාවගේ ආර්ථික සහ අධ්‍යාත්මික යහපැවැත්ම සහ ස්වභාව ධර්මය සමග සුසංවාදි දයාන්විත දිවිපැවැත්මක් සහතික කරමින් ධරණීය නාගරික ජීවිතයක්”.

මෙහෙවර

“ඉහළම සැලසුම්, ඉංජිනේරු සහ නගර සැලසුම් නිපුණතා, අති නවීන තාක්ෂණය සහ සුභාවිත පරිචයන් යොදාගනිමින් රටේ ක්‍රමෝපායිකව වැදගත් පිහිටීම්වල මැනවින් සැලසුම් කරන ලද, හරිත, පිරිසිදු සහ දැකුම්කලු නාගරික ජනාවාස නිර්මාණය කිරීම මගින් ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ගේ ජීවිතයේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීම.

අරමුණු

ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය උසස් මට්ටමකින් පවත්වා ගනිමින්, නාගරික ප්‍රදේශවල වාසය කරන්නන් රටේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයේ කොටසක් වන බව සහතික කරන්නා වූ ක්‍රමික වෙනස්කම් සහ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් නාගරික ප්‍රජාව වෙත ගෙන ඒම අමාත්‍යාංශයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයයි.

මෙම සංදර්භය තුළ මීළඟ වසර පහ තුළ සර්වව්‍යාපී සංවර්ධනයක් ඇතිකරලීම පිණිස සමස්ත බස්නාහිර පළාතම මහානගරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි. අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට යටත් කාර්ය භාරයට ජෛව -භූ-  භෞතික සහ සමාජ ආර්ථික අංශ මත පදනම් වූ බස්නාහිර මහ නගර කලාපයේ සාර්ව මට්ටමේ සැලසුම් කිරීම් මූලිකවම අන්තර්ගත වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ චිරාගත, මැනවින් ස්ථාපිත කරන ලද සහ තිරසාර අනාගත, නාගරික ක්‍රියාදාමයක් කෙරෙහි අපකේන්ද්‍රය වනු ඇත්තේ බස්නාහිර පළාත් මහා නගර සංවර්ධනයයි. රටේ ක්‍රමෝපායික වශයෙන් වැදගත් පිහිටිම්වල දැකුම්කලු නාගරික ජනාවාස සැලසුම් කිරීමට අමතරව, කැලිකසල, මුඩුක්කු, බලශක්තිය, රථවාහන, ගමනාගමනය, පරිසරය සහ ජීවනෝපාය ආශ්‍රිත නිශ්චිත ගැටළු සඳහා අවශ්‍ය විසඳුම් ලබාදීමටද එය උත්සාහ කරනු ඇත.

FaLang translation system by Faboba