මහා නගර සභා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කරනු ලැබුයේ 2015 සැප්තැම්බර් 21 දිනැති අංක 1933/13 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරවය. ගැසට් ප්‍රතයට අනුව අමාත්‍යාංශයට බලය පවරා ඇති කර්තව්‍යයන් පහත දැක්වෙන පරිදි වේ.

  • මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන විෂයයන්ට හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන්, සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
  • කොට්ටාව, කඩුවෙල සහ කඩවත නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සහ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු.
  • නාගරික ප්‍රදේශවල ආර්ථික, භෞතික හා සමාජීය සංවර්ධනය ඒකාබද්ධව විධිමත් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා නියාමන කටයුතු.
  • නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය.
  • පහත් බිම් ගොඩ කිරීම සහ සංවර්ධනයට අදාළ කටයුතු.
  • නාගරික ප්‍රදේශවල පිහිටි සේවා හා පහසුකම් අඩු ප්‍රදේශ හා වගුරුබිම් පොදු සැලැස්මකට අනුව සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම.
  • ජාතික භෞතික සැලසුම් හා ප්‍රාදේශීය භෞතික සැලසුම් පිලියෙල කිරිම.
  • ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධනයක් සහතික කිරීම සඳහා ජාතික භෞතික සැලසුම් පදනම් කරගෙන සියලු ඉදිකිරීම් කටයුතු මෙහෙයවීම හා නියාමනය කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශයේ විෂයපථය යටතේ ඇති ආයතනවලට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයයන්ට අදාල කටයුතු.
  • අමාත්‍යාංශයේ විෂයපථය යටතේ ඇති ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම.

අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු වනුයේ මිලියන 8 ක ජනගහනයකින් යුත් ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාත ව්‍යාපාරික, සන්නිවේදන සහ සේවා සැපයුම් කේන්ද්‍රයන් වන මහා නගරයක් බවට සැලසුම් කොට සංවර්ධනය කිරීමයි. මෙම කාර්යය සඳහා, යටිතල පහසුකම්, ජලය පල්දෝරු කාණු ක්‍රමය, විදුලිය, නිවාස සහ ආර්ථික, සමාජීය සහ ආගමික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පරිශ්‍ර, අධ්‍යාපනික ආයතන, සෞඛ්‍ය සේවා, ප්‍රවාහන සහ පළාතේ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීම සහතික කිරීම පිණිස රජය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇත.

FaLang translation system by Faboba