පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධ තොරතුරු 

පී.එදිරිසිංහ මහත්මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)

011 2864770 - 1706

011 2866447

 

සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධ තොරතුරු 

එම්.ජේ.එස්.එන්.ප්‍රනාන්දු මහතා 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මහානගර)

011 2864770 - 1738

011 2866447

FaLang translation system by Faboba