මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ක්‍රියා කිරීමට යෝජිත බස් රථ නවීකරණ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ සහසර ව්‍යාපෘතියේ පහත තනතුරු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

 වැඩිදුර විස්තර.....

අයදුම්පත්‍රය.....

FaLang translation system by Faboba