සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු

 

FaLang translation system by Faboba