කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු


මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියසඳහා පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පහත සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සහිත පුද්ගලයන්ගෙන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම් පත්‍රය

FaLang translation system by Faboba