උපදේශන සේවා සැපයීම සඳහා ආයතන තෝරා ගැනීම

ආයතනවලට සියකැමැත්ත පළ කිරීම සඳහා ඇරයුම් කිරීම

බස්නාහිර කලාපීය සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ පද්ධති ව්‍යාපෘතිය

යෝජිතබස්නාහිරකලාපීයසැහැල්ලුදුම්රියසංක්රමණජාලයසඳහා වන ශක්‍යතා අධ්‍යනය

යොමු අංකය : එම්.ඹ්.එම්. හා ඩබ්ලිව්.ඩී/ටී.ඩී.පී/ටී.පී/එල්.ආර්.ටී/01

 

Sinhala.pdf

FaLang translation system by Faboba