විමසීම්

ලිපිනය:
17 සහ 18 මහල, "සුහුරුපාය",
සුභූතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 864 770 / +94 112 864 479
ෆැක්ස්:
+94 112 871 909
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
FaLang translation system by Faboba